Tietosuojaseloste

La-Bamba Finland Oy / Kahvila & Ravintola Check-In – Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n ja 24 §:n sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukainen asiakasrekisterin tietosuojaseloste.

REKISTERINPITÄJÄ

La-Bamba Finland Oy / Kahvila & Ravintola Check-In
Y-tunnus: 0716374-2
Malmin lentoasema
00700 HELSINKI
info@labambafinland.fi
www.labambafinland.fi

REKISTERIASIOISTA VASTAAVA YHTEYSHENKILÖ

Sirkku Efrat
sirkku.efrat@labambafinland.fi
+358 50 383 5917

REKISTERIN NIMI

La-Bamba Finland Oy:n / Kahvila & Ravintola Check-In asiakasrekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilötietoja käsitellään asiakasrekisterin osalta ravintolan tilaisuusvarausten, kotisivuilta tapahtuvien yhteydenottojen sekä palautteiden osalta. Asiakasrekisterin tietoja voidaan käsitellä myös yritysten laskutuksen osalta ravintolan liiketoimintaan liittyen.

KÄYTTÖTARKOITUS

Asiakasrekisterin käyttötarkoituksena on asiakkaan tilausvarausten vahvistaminen, käsittely ja käyttö. Asiakasrekisterin tietoja voidaan käyttää tilastointiin sekä laskutukseen siltä osin kuin se yrityksen liiketoiminnan huomioiden on tarpeellista. Asiakasrekisterin tietoja voidaan tarvittaessa käyttää viestintään tai muutoksista ilmoittamiseen akuuteissa tapauksissa. Yhteydenottopyynnöt sekä asiakaspalautteet käsitellään asiakasrekisterin osalta vain sillä laajuudella kuin se on pyynnön tai palautteen osalta tarpeellista. Asiakasrekisteriä käytetään myös La-Bamba Finland Oy:n / Kahvila & Ravintola Check-In:n toimintojen kehittämiseen, tilastointiin sekä raportointiin ja palvelun laadun varmistamiseen.

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain (523/99) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) sallimissa ja edellyttämissä rajoissa ja tavoilla.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

Henkilön etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero
Yrityksen nimi, y-tunnus, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja mahdollinen laskutusosoite sekä laskutuksen viitetiedot
Tiedot markkinoinnin luvista ja kielloista
Henkilöiden itsensä antamat luokittelutiedot ja lisätiedot
IP-osoitetieto tai muu palvelun kautta saatava tunniste
Asiakaspalautetiedot sekä asiakaspalvelun keräämät tiedot
Yhteydenottopyynnön tiedot
Tilaus-, laskutus-, verkkolaskutus-, ja maksutiedot yritysten osalta
Rekisteriin sisältyvät myös tiedot rekisteröidyn tekemistä mahdollisista muista yhteydenotoista ja niiden vaiheista.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

– La-Bamba Finland Oy / Kahvila & Ravintola Check-In:n asiakasrekisteri
– Sopimussuhteessa olevat yhteistyökumppanit kuten tilitoimisto, siltä osin kuin tietolähteen tiedot ovat La-Bamba Finland Oy /
Kahvila & Ravintola Check-In:lle kuuluvia
– Julkiset verkkosivut
– Ulkoiset palveluntarjoajat
– Asiakaspalvelun tuottamat tiedot käytettyjen palvelujen osalta käsittäen myös ulkopuolisen järjestelmätoimittajan vakioimat tiedot ja tietojoukot
– Asiakkaalta itseltään kerätyt tiedot

 SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Asiakasrekisterin tiedot ovat La-Bamba Finland Oy / Kahvila & Ravintola Check-In:n sekä sopimussuhteessa olevien yhteistyökumppaneiden käytössä. Henkilötietoja ei luovuteta missään olosuhteissa toiminnan ulkopuolisille tai yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, ellei perintään tai laskutukseen liittyvä asia tai lainsäädännön velvoite sitä vaadi. Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille, kuten poliisille, heidän tekemänsä yksilöidyn pyynnön osalta siinä laajuudessa, mitä pyyntö koskee. Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle eikä asiakasrekisterin tietoja myydä missään yhteydessä.

La-Bamba Finland Oy / Kahvila & Ravintola Check-In luovuttaa tietoa organisaationsa ulkopuolelle vain perustellusta ja liiketoiminnan kannalta välttämättömästä syystä alla oleville tahoille.

La-Bamba Finland Oy / Kahvila & Ravintola Check-In:n kanssa sopimussuhteessa olevat yhteistyökumppanit siltä osin, kuin asiakaspalvelun laadun varmistamiseksi sekä riittävän tilastoinnin mahdollistamiseksi on tarpeellista

Muut juridiset tahot; niiltä osin, kuin voimassa oleva lainsäädäntö ja käytäntö vaatii

Viranomaiset erillisellä pyynnöllä siltä osin, kuin pyyntöön on yksilöity

Perintätoimisto siltä osin, kuin se on tarpeellista

Tilitoimisto siltä osin, kuin taloudellisen seurannan osalta on tarpeellista

Luovutettavan tiedon osalta La-Bamba Finland Oy / Kahvila & Ravintola Check-In:lla on voimassa olevat ja kirjalliset sopimukset luovutuksen vastaanottavien tahojen kanssa luovutettavan tiedon asianmukaisesta käytöstä henkilötietolain (523/1999) 10 §:n ja 24 §:n sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) perusteella.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Henkilötietojen käsittelyssä La-Bamba Finland Oy / Kahvila & Ravintola Check-In:ssa sekä La-Bamba Finland Oy / Kahvila & Ravintola Check-In:n käyttämien järjestelmätoimittajien osalta noudatetaan hyvää tiedonhallintatapaa ja tietosuojalainsäädännön mukaista huolellisuus- ja suojaamisvelvoitetta.

Käsittelyssä toteutetaan tarpeelliset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä taikka muulta laittomalta käsittelyltä.

Henkilötietoihin pääsy on vain niillä henkilöillä, joiden on työtehtävissään tarpeellista käsitellä henkilötietoja ja joiden La-Bamba Finland Oy:n / Kahvila & Ravintola Check-In:n on työnjohdollisista syistä osoitettava sellaisia tehtäviä hoitamaan.

Digitaalisesti tallennetut ja käsiteltävät tiedot ovat tietokannoissa, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muiden tarvittavien teknisten keinojen avulla suojattuja. Paperimuodossa olevat tiedostot säilytetään lukituissa tiloissa.

La-Bamba Finland Oy / Kahvila & Ravintola Check-In:n henkilökuntaa ja yhteistyökumppaneiden henkilökuntaa sitoo salassapito- ja vaitiolovelvollisuus kaiken käsittelemänsä tiedon osalta.

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA JA SÄILYTYSKRITEERIT

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeellista henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta. Tietojen poistoajat ja poistamiskäytännöt määritellään ja vanhentuneet ja tarpeettomat henkilötiedot poistetaan tarpeellisuuden / tarpeettomuuden perusteella. Yksittäisiä tietoja voidaan säilyttää perustellusta syystä myös säilytysajan päättymisen jälkeen ns. todentamisen näkökulmasta. La-Bamba Finland Oy / Kahvila & Ravintola Check-In:n liiketoiminnassa henkilötietojen säilyttämisvelvollisuus määräytyy myös lainsäädännön perusteella.

EVÄSTEET JA LIITÄNNÄISET

La-Bamba Finland Oy / Kahvila & Ravintola Check-In ei käytä verkkosivuillaan evästeitä (”cookies”).

Sosiaalisen median liitännäiset

La-Bamba Finland Oy / Kahvila & Ravintola Check-In:n sivustoilla on linkkejä kolmannen osapuolen verkkosivustoihin sekä ns. sosiaalisen median liitännäisiä (esim. Facebookin). Sosiaalisen median liitännäisten käyttäminen voi lähettää tunnistettavaa tietoa kyseisille sosiaalisen median palveluntarjoajille. Liitännäisen avatessasi saatat sallia kolmansien osapuolten internetsivujen evästeiden tallentumisen tietokoneellesi, jolloin näiden hallinnoijat voivat seurata sivun käyttöä, mikäli olet kirjautunut kyseisen palveluntarjoajan sosiaaliseen mediaan. Näihin sivustoilla oleviin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin tai kolmannen osapuolen välittämiin sovelluksiin sovelletaan kolmannen osapuolen yksityisyys-, käyttö- ja muita ehtoja. La-Bamba Finland Oy / Kahvila & Ravintola Check-In:lla ei ole määräysvaltaa tällaisiin kolmansien osapuolten internetsivuihin, eikä La-Bamba Finland Oy / Kahvila & Ravintola Check-In ole vastuussa mistään niillä julkaistusta materiaalista tai niiden käytöstä.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa La-Bamba Finland Oy / Kahvila & Ravintola Check-In :n ylläpitämiin rekistereihin tallennetut henkilötietonsa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti henkilötunnuksella varustettuna ja allekirjoitettuna rekisterin edellä kerrotulle yhteyshenkilölle tai yrityksen viralliseen postiosoitteeseen. Tarkastuspyyntö voidaan esittää myös rekisterinpitäjän luona edellä kerrotussa osoitteessa.
Saatavan selvityksen perusteella:
– Rekisteröidyllä on oikeus pyytää häntä koskevien virheellisten tietojen oikaisua.
– Rekisteröidyllä on oikeus poistaa häntä koskevat henkilötiedot rekisteristä sekä pyytää niiden siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle. Oikeus ei koske tietoja, minkä säilyttämiseen kohdistuu muu lainsäädännöllinen velvoite.
– Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen.
– Rekisteröidylle voidaan osoittaa sähköistä suoramarkkinointia edellyttäen, että rekisteröity on antanut siihen suostumuksensa. Rekisteröidyllä on oikeus, milloin tahansa peruuttaa antamansa suostumus lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@labambafinland.fi.
Mahdolliset erimielisyyden ratkaistaan ensisijaisesti neuvottelemalla rekisteröidyn kanssa. Rekisteröidyllä on oikeus saattaa henkilötietojen käsittelyä koskeva asia myös tietosuojaviranomaisen tutkittavaksi.

Päiväys: 31.10.2018